Министерство на труда и социалната политика

eu_flag

Одобрен проект от Министерстовото на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020
на Европейският съюз

опрчр

Наименование на проекта:

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

 

Цел на проекта:


„Разширяване
на капацитета на социалното предприятие „Социална чайна“ към Сдружение „ИДЕА“
чрез осигуряване на интеграция и заетост на младежи от резидентни услуги“

 

Бюджет на проекта: 102 369.86 лв.

ЕСФ: 87 014.38 лв.

Национално финансиране: 15 355.48 лв.

Период на проекта: Юли 2020г. – Декември 2021г.